ระเบียบกติกาการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2557

ระเบียบกติกาการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2557

9th Thailand Junior Chess Championships 2014

          สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จะทำการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

 

 1. ประเภทการแข่งขัน
  • ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี
  • ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกินตามรุ่นที่กำหนด โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 (คำนวณอายุโดยนำปี พ.ศ.2557 – ปีเกิด เช่น เกิดปี พ.ศ. 2549 = 2557 – 2549 = 8 ปี)
  • ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทเยาวชนหญิงหรือประเภทเยาวชนทั่วไปก็ได้
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
  • ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

 

 1. ตารางการแข่งขัน

23 ตุลาคม 

8.00 – 8.30 น.         ลงทะเบียน

9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 1

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 2

24 ตุลาคม 

9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 4

25 ตุลาคม

9.30 – 13.30 น.        การแข่งขันรอบที่ 5

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 6

26 ตุลาคม

9.30 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 น.                 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 1. ระบบและเวลาการแข่งขัน
  • การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 7 รอบ (ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมด)
  • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก
  • ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกันในกรณีที่ไม่มาทำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ และจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อ 8 ต่อไป
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก
  • ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนความสามารถส่วนบุคคลสะสมหรือเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป และสมาคมฯ จะพิจารณาคิดคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลในประเทศ (TELO) สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ยังไม่มีคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลของสหพันธ์หมากรุกสากลโลก (FIDE) ด้วย
  • ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ในบริเวณแข่งขัน หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบในทุกประเภทการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงแข่งขันได้ในรอบใด ให้แจ้งหัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มิได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ทำการแข่งชันในรอบใด และไม่ลงแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษดังนี้
   • ในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วม จะต้องชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 500 บาทก่อนทำการแข่งขัน เงินมัดจำนี้จะชำระคืนให้เมื่อผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทำการแข่งขันครบทุกรอบของรายการนั้นๆ
   • ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดอีกเป็นครั้งที่สอง โดยไม่ทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบ แม้จะได้มีการเรียกเก็บมัดจำแล้วก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บมัดจำเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วมในรายการแข่งขันนั้น และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ อีกด้วย
  • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการรวมกลุ่มรุ่นอายุตามความเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รางวัลการแข่งขัน
  • 5.1 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 1 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคหรือคะแนนรองตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น)
  • 5.2 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัล (ทอง, เงิน, ทองแดง) พร้อมประกาศนียบัตร
  • 5.3 ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตามข้อ 5.2 ได้คะแนนเท่ากัน จะมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 3 คนได้รับเหรียญรางวัลอันดับเดียวกัน และในแต่ละรุ่นจะมีการมอบเหรียญรางวัลไม่เกิน 5 เหรียญ

ตัวอย่าง

 

 1. ไทเบรค
  • ระบบ Swiss Pairings
   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
   • Median Buchholz 1
   • Median Buchholz 2
   • Buchholz ตัด 1
   • Buchholz ตัด 2
   • จำนวนเกมที่ชนะ
   • แข่งใหม่โดยใช้ระบบเกมเร็ว 5 นาที (Play-off)
  • ระบบพบกันหมด
   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
   • จำนวนเกมที่ชนะ
   • จำนวนเกมที่ชนะด้วยหมากดำ
   • แข่งใหม่โดยใช้ระบบเกมเร็ว 5 นาที (Play-off)

 

 1. การสมัครและค่าสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำการสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 23.50 น. ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

 

 1. สถานที่

พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

________________________

 

 

Share Button