การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศชมรมหมากรุกดินแดง

Untitled

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศชมรมหมากรุกดินแดง

ประจำปี พ.ศ. 2558

1st Din Daeng Youth Chess Challenge Championships 2015

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                ชมรมหมากรุกดินแดงโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบเวอเรจ มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จะทำการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศชมรมหมากรุกดินแดง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

 

 1. ประเภทการแข่งขัน
  • ประเภทเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 18 ปี
  • ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 18 ปี

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกินตามรุ่นที่กำหนด โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558(คำนวณอายุโดยนำปี พ.ศ. 2558 – ปีเกิด เช่น เกิดปี พ.ศ. 2549 = 2558 – 2549 = 9 ปี)
  • ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทเยาวชนหญิงหรือประเภทเยาวชนทั่วไปก็ได้
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพหรือชุดนักเรียนนักศึกษา
  • ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

 

 1. ตารางการแข่งขัน

27 มิถุนายน

08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 10.10 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

10.40 – 11.50 น.    การแข่งขันรอบที่ 2

13.00 – 14.10 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

14.40 – 15.50 น.    การแข่งขันรอบที่ 4

28 มิถุนายน

09.00 – 10.10 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

10.40 – 11.50 น.    การแข่งขันรอบที่ 6

13.00 – 14.10 น.    การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 น.  พิธีมอบรางวัล

 

 1. ระบบและเวลาการแข่งขัน
  • การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 7 รอบ (ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมด)
  • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาฝ่ายละ 35 นาที (โดยไม่มีการทดเวลาให้) ต่อหนึ่งกระดาน
  • ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกันในกรณีที่ไม่มาทำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ และจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อ 8 ต่อไป
  • ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องบันทึกตาเดิน
  • ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะพิจารณาคิดคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลในประเทศ (TELO) สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน
  • ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ (โดยเฉพาะที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่) ในสนามแข่งขัน หากถูกตรวจพบจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบในทุกประเภทการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงแข่งขันได้ในรอบใด ให้แจ้งหัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มิได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ทำการแข่งขันในรอบใด และไม่ลงแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษดังนี้
   • ในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วม จะต้องชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 500 บาทก่อนทำการแข่งขัน เงินมัดจำนี้จะชำระคืนให้เมื่อผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทำการแข่งขันครบทุกรอบของรายการนั้นๆ
   • ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดอีกเป็นครั้งที่สอง โดยไม่ทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบ แม้จะได้มีการเรียกเก็บมัดจำแล้วก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บมัดจำเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วมในรายการแข่งขันนั้น และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ อีกด้วย
  • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการรวมกลุ่มรุ่นอายุตามความเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. รางวัลการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 1 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคหรือคะแนนรองตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น)
  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัล (ทอง, เงิน, ทองแดง) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • ผู้เข้าแข่งขันครบ 7 รอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 1. ไทเบรค
  • ระบบ Swiss Pairings
   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
   • Buchholz ตัด 1
   • Buchholz
   • จำนวนเกมที่ชนะด้วยหมากดำ
   • จำนวนเกมที่ชนะ
   • ครองถ้วยและเหรียญชนะเลิศร่วมกัน
  • ระบบพบกันหมด
   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
   • จำนวนเกมที่ชนะด้วยหมากดำ
   • จำนวนเกมที่ชนะ
   • ครองถ้วยและเหรียญชนะเลิศร่วมกัน

 

 1. การสมัครและค่าสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำการสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ ที่ http://thailandchess.or.th/?page_id=2418 และที่ชมรมหมากรุกดินแดง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 23.50 น. โดยต้องชำระค่าสมัคร 500.00 บาทต่อคน ทั้งนี้ ผู้สมัครแข่งขันที่เป็นสมาชิกของชมรมหมากรุกสากลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด (รายชื่อสมาชิกสามัญของสมาคมฯ)ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

 1. สถานที่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.

 

Share Button