ระเบียบการ AGG+ Qualify รอบเชียงใหม่

การแข่งขันหมากรุกสากล

17th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016

(รอบ จังหวัดเชียงใหม่)

 

สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมกีฬาหมากกระดานจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการจัดการแข่งขันหมากรุกสากล 17th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25–28 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ได้รับสิทธิการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน 17th ASEAN+ Age-Group Chess Championships 2016 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

 

 1. ประเภทการแข่งขัน
  • ประเภทนักกีฬาเยาวชนทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี
  • ประเภทนักกีฬาเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี
  • ประเภทนักกีฬาอาวุโส อายุมากกว่า 50 ปี

 

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันเยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกินตามรุ่นที่กำหนด โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 (คำนวณอายุโดยนำปี พ.ศ.2559 – ปีเกิด เช่น เกิดปี พ.ศ. 2551 = 2559 – 2551 = 8 ปี)
  • ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทนักกีฬาเยาวชนหญิงหรือประเภทนักกีฬาเยาวชนทั่วไปก็ได้
  • ผู้เข้าแข่งขันประเภทนักกีฬาอาวุโส จะต้องมีอายุย่างเข้า 50 ปี ภายในปี พ.ศ.2559 (เกิด พ.ศ.2509 เป็นต้นไป)
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
  • ผู้เข้าแข่งขันต่างจังหวัดและชาวต่างชาติที่สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ยกเว้นนักกีฬาอาวุโสซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิผู้ที่ได้รับสิทธิการสนับสนุนจากการแข่งขันรอบจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการรอบกรุงเทพมหานคร

 

 1. ตารางการแข่งขัน

25 มีนาคม   7.30 – 8.15 น.         ลงทะเบียน

8.30 – 8.45 น.         ชี้แจงกติกา

9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 1

14.00 – 18.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 2

26 มีนาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

14.00 – 18.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 4

27 มีนาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 5

14.00 – 18.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 6

28 มีนาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 น.                 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 

 1. ระบบและเวลาการแข่งขัน
  • การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 7 รอบ (ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมด)
  • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก
  • ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่นั่งประจำที่ ขณะที่หัวหน้ากรรมการตัดสินให้สัญญาณเริ่มแข่งขัน จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกันในกรณีที่ไม่มาทำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ และจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อ 8 ต่อไป
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก
  • ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนความสามารถส่วนบุคคลสะสมหรือเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป และสมาคมฯ จะพิจารณาคิดคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลในประเทศ (TELO) สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ยังไม่มีคะแนนความสามารถสะสมส่วนบุคคลของสหพันธ์หมากรุกสากลโลก (FIDE) ด้วย
  • ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าบริเวณแข่งขัน หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบในทุกประเภทการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงแข่งขันได้ในรอบใด ให้แจ้งหัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มิได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ทำการแข่งชันในรอบใด และไม่ลงแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษดังนี้
   • ในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วม จะต้องชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 500 บาทก่อนทำการแข่งขัน เงินมัดจำนี้จะชำระคืนให้เมื่อผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทำการแข่งขันครบทุกรอบของรายการนั้นๆ
  • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิในการรวมกลุ่มรุ่นอายุตามความเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. รางวัลการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันที่ทำการแข่งขันตั้งแต่ 5 รอบขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัล (ทอง, เงิน, ทองแดง) พร้อมประกาศนียบัตร ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะใช้ไทเบรกตามข้อ 6 ประกอบการตัดสิน
  • ผู้ที่ได้รับอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละประเภท จะได้รับสิทธิเข้ารับการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน 17th ASEAN+ Age-Group Chess Championships 2016 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งสิทธินี้ ให้รวมไปถึงนักกีฬาชาวต่างชาติด้วย

 

 1. ไทเบรค
  • ระบบ Swiss Pairings
   • ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
   • Buchholz ตัด 1
   • Buchholz
   • จำนวนเกมที่ชนะด้วยสีดำ
   • จำนวนเกมที่ชนะ
   • แข่งใหม่ (Play-off) โดยให้หัวหน้ากรรมการตัดสินเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ พิจารณากำหนดระบบเวลาและจำนวนเกม

 

 

 1. การอุทธรณ์
  • คณะกรรมการอุทธรณ์จะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบในช่วงชี้แจงกติกา
  • การขออุทธรณ์คำตัดสินของกรรมการตัดสิน สามารถกระทำได้โดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 นาที หลังจากที่การแข่งขันในรอบนั้นสิ้นสุดลง พร้อมกับวางเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะคืนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องหากการอุทธรณ์เป็นผล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอุทธรณ์มีสิทธิพิจารณาคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ยื่นคำร้องในกรณีที่การอุทธรณ์ไม่เป็นผล
  • การตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. การสมัครและค่าสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำการสมัครแข่งขันโดยตรงได้ที่ชมรมกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ตามวันและเวลาทำการ หรือดาวโหลดฟอร์มใบสมัครแล้วส่งอีเมล์ไปที่ pinklotus09@yahoo.com ภายในวันที่ 22 มีนาคม เวลา 23.50 น. ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

 

 1. สถานที่

พันธุ์ทิพย์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

 

________________________

 

 

Share Button