• การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศชมรมหมากรุกดินแดง

  • ขอเชิญการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558

10570370_321632561339867_677600908209964317_n
การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิ
ศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 พ.ศ.2557
การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทสตรี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2557
และ
การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทเกมเร็ว ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557

สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนับสนุนจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และสโมสรขุนทองคำ จะทำการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน และ 12 – 14 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 ประเภททั่วไป
1.2 ประเภททั่วไปมือใหม่ (ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนสะสมความสามารถหรือเรทติ้งของ FIDE ซึ่งมิใช่ผู้เล่นทีมชาติหรืออดีตทีมชาติ)
1.3 ประเภทสตรี
1.4 ประเภทสตรีมือใหม่ (ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนสะสมความสามารถหรือเรทติ้งของ FIDE ซึ่งมิใช่ผู้เล่นทีมชาติหรืออดีตทีมชาติ)
1.5 ประเภท Expat (บุคคลต่างด้าวที่พำนักอาศัยในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป)
1.6 ประเภทเกมเร็ว
หมายเหตุ การแข่งขันรายการที่ 1.1 – 1.2 และ 1.3 – 1.4 จะทำการแข่งขันรวมกัน แต่จะแยกเงินรางวัลการแข่งขันตามข้อ 5

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ผู้เข้าแข่งขันในรายการที่ 1.1 – 1.4 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภททั่วไปหรือประเภทสตรีก็ได้
2.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ
2.4 ผู้เข้าแข่งขันในรายการที่ 1.6 ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่มิได้เป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไ

3. ตารางการแข่งขัน
5 กันยายน 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน (คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการประกบคู่แข่งขันรอบแรกเวลา 8.45 น. โดยจะประกบคู่ให้เฉพาะผู้ที่มารายงานตัวภายในเวลา 8.30 น. เท่านั้น ผู้ที่มารายงานตัวล่าช้าเกินกำหนดเวลา จะถูกประกบคู่ให้ทำการแข่งขันในรอบที่สองเป็นต้นไปเท่านั้น)
9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
6 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
7 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6
12 กันยายน 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันประเภทเกมเร็ว (คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการประกบคู่แข่งขันรอบแรกเวลา 8.45 น. โดยจะประกบคู่ให้เฉพาะผู้ที่มารายงานตัวภายในเวลา 8.30 น. เท่านั้น ผู้ที่มารายงานตัวล่าช้าเกินกำหนดเวลา จะถูกประกบคู่ให้ทำการแข่งขันในรอบที่สองเป็นต้นไปเท่านั้น)
9.30 – 12.00 น. การแข่งขันประเภทเกมเร็วช่วงแรก
13.30 – 17.00 น. การแข่งขันประเภทเกมเร็วช่วงที่สอง
13 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 7
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 8
14 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 9
15.00 น. พิธีมอบรางวัล

4. ระบบและเวลาการแข่งขัน
4.1 ประเภททั่วไป ประเภทสตรี และประเภท Expat
4.1.1 การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ
4.1.2 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที จนจบเกม โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก
4.1.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวเพื่อลงแข่งขันภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันในรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันรายใดถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกันด้วยเหตุที่มิได้ทำการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ และจะถูกพิจารณาลงโทษตามข้อ 4.1.8 ต่อไป
4.1.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก
4.1.5 ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนความสามารถสะสมหรือเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป
4.1.6 ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ในบริเวณแข่งขัน หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
4.1.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.1.8 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบในทุกประเภทการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงแข่งขันได้ในรอบใด ให้แจ้งหัวหน้ากรรมการผู้ตัดสินล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มิได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบล่วงหน้าว่าจะไม่ทำการแข่งชันในรอบใด และไม่ลงแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษดังนี้
4.1.8.1 ในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วม จะต้องชำระค่ามัดจำจำนวนเงิน 500 บาทก่อนทำการแข่งขัน เงินมัดจำนี้จะชำระคืนให้เมื่อผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวทำการแข่งขันครบทุกรอบของรายการนั้นๆ
4.1.8.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันประพฤติผิดอีกเป็นครั้งที่สอง โดยไม่ทำการแข่งขันให้ครบทุกรอบ แม้จะได้มีการเรียกเก็บมัดจำแล้วก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บมัดจำเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทในการแข่งขันที่สมาคมฯ เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้จัดร่วมในรายการแข่งขันนั้น และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ อีกด้วย
4.1.9 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.2 ประเภทเกมเร็ว
4.2.1 การแข่งขันจะแข่งขันรวมเป็นกลุ่มเดียวไม่แบ่งประเภท
4.2.2 ระบบการแข่งขัน
4.2.2.1 ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 20 คน การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 15 รอบ
4.2.2.2 ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 20 คน การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมด
4.2.3 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีจนจบเกม โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 2 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก และผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องบันทึกหมากตาเดิน
4.2.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ
4.2.5 ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนนความสามารถสะสมหรือเรทติ้งประเภทเกมเร็วของผู้เข้าแข่งขันต่อไป
4.2.6 ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ในบริเวณแข่งขัน หากถูกตรวจพบจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
4.2.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.2.8 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. รางวัลการแข่งขัน
5.1 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุดอันดับแรกในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้นประเภทมือใหม่ โดยจะมีการใช้ไทเบรกตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ในกรณีจำเป็น)

5.2 เงินรางวัลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภททั่วไป
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 6 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 7 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 8 เงินรางวัล 4,000 บาท

ประเภททั่วไปมือใหม่
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทสตรี
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 6 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 7 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 8 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทสตรีมือใหม่
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทเกมเร็ว
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภท Expat
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน จะได้รับเงินรางวัลเท่ากัน โดยจะนำเงินรางวัลมาหารเฉลี่ยระหว่างกัน

5.3 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามข้อ 5.2 สองรางวัลขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

6. ไทเบรก
6.1 ระบบ Swiss Pairings
6.1.1 ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
6.1.2 Median Buchholz 2
6.1.3 Buchholz ตัด 2
6.1.4 จำนวนเกมที่ชนะ
6.2 ระบบพบกันหมด
6.2.1 ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน
6.2.2 จำนวนเกมที่ชนะ
6.2.3 จำนวนเกมที่ชนะด้วยหมากดำ

7. การสมัครและค่าสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่ 1.1 – 1.4 สามารถทำการสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ที่ http://thailandchess.or.th/wordpress/?page_id=482
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่ 1.6 สามารถทำการสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ที่
http://thailandchess.or.th/?page_id=529&lang=en
ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่ตอย่างใด ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งใบสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ผู้ที่ทำการสมัครแข่งขันแล้วจะต้องไปรายงานตัวในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2557 ภายในเวลา 8.30 น. ในกรณีที่ไม่ไปรายงานตัวภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการประกบคู่ให้ทำการแข่งขันในรอบแรก แต่จะสามารถทำการแข่งขันในรอบต่อไปได้ หากมารายงานตัวในเวลาต่อมา

8. สถานที่แข่งขัน
ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Share Button
Partners